มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท