Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

นาย สมชาย คุลีเมฆิน

ประธานกรรมการบริหาร

นาย สำรวย ทิชาชล

กรรมการบริหาร

นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์

กรรมการบริหาร

นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

1. นายสมชาย คุลีเมฆิน

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสำรวย ทิชาชล

กรรมการบริหาร

3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์

กรรมการบริหาร

4. นางนิศาพร ศิริจันทนันท์

กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
 1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณประจำปี โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลักและสายงานย่อยต่างๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. ติดตามการปฏิบัติงานด้านนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานต่างๆ และแนวทางบริหารงานหลักและสายงานย่อยต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
 3. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัท และมีทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร กำหนดระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสและผลกระทบ จัดลำดับความเสี่ยง และหาวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยความเสี่ยงหลักที่คำนึงถึง ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
 4. ติดตาม ประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามลำดับ
 5. พิจารณาอนุมัติงานประมูล/งานรับจ้างทำของ, สัญญาภาระผูกพันต่างๆ ที่มีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน-โบนัส, การปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าแรงพนักงาน การลงทุน, และการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือการชำระหนี้สำหรับภาระหนี้ที่มีอยู่แล้วภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม โดยมีมูลค่าวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และ/หรือตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
 6. รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และหากมีเรื่องเร่งด่วนสามารถรายงานทันทีโดยไม่ต้องรอถึงวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
 7. พิจารณาจ้าง/เลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 8. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
 9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
 10. ลงนามเบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทตามเงื่อนไขและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหาร (management) ของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องภายใต้ขอบเขตอำนาจของตนตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

กรณีรายการเกี่ยวโยงหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือตามหลักเกณฑ์วิธีการตามที่ประกาศกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว