Product-baner
SUSTAINABILLITY
ความยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล

             คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชื่อที่ว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำ และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วย ความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นและสังคมโดยรวม

             เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ คู่มือพนักงาน ทิศทางการดำเนินงาน แผนงาน งบประมาณประจำปี การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับไม่ให้รั่วไหลที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ การดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และกลไกที่จะสามารถบริหารการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทแสดงความเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนพิจารณาอนุมัติโดยได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการให้สัมฤทธิ์ผลและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลของการปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

             หลังจากประกาศใช้นโยบายฯ ทางคณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบติดตามกำกับดูแลให้ทุกคนถือปฏิบัติตาม ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานในทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการหรือการปฏิบัติตนให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

             ในปี 2560 บริษัทได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)  ในกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition against corruption) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเป็นการร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                ในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่น และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Investor Relations Awards ในกลุ่ม Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จากงาน SET AWARD 2019 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                ในปี 2563 บริษัทได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2563 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 : 2560 – 2563)

ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้รับรองการต่อายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  (Collective Action Coalition against corruption) ของภาคเอกชนไทย (ครบกำหนดอายุรับรอง 30 กันยายน 2566)

                ในปี 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2565 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 : 2560 – 2565)

ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

                ในปี 2566 บริษัทได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2565 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 : 2560 – 2566)

ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้รับรองการต่อายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  (Collective Action Coalition against corruption) ของภาคเอกชนไทย (ครบกำหนดอายุรับรอง 30 กันยายน 2569)