Product-baner
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา

กรรมการและผู้บริหาร

นาย วิระ มาวิจักขณ์

ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นาย สุชาติ ศุภพยัคฆ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นาย สมชาย คุลีเมฆิน

รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นาย สำรวย ทิชาชล

กรรมการ
และกรรมการบริหาร

นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์

กรรมการ
และกรรมการบริหาร

นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์

กรรมการ
และกรรมการบริหาร

นางสาว พรพิมล ต่อไพบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาว วัชรี วุฒิพรชัย

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน

นางสาว ลัดดาวัลย์ ลิขิตธนารักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

นางสาว พัชรินทร์ ชาติกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

นางสาว อรุณจิตร ตรีสิทธิเชษฐ์

ผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัท
และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

1. นายวิระ มาวิจักขณ์

ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นายสมชาย คุลีเมฆิน

รองประธานกรรมการ

3. นายสำรวย ทิชาชล

กรรมการ

4. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์

กรรมการ

5. นางนิศาพร ศิริจันทนันท์

กรรมการ

6. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2565

โดยมี นางสาวอรุณจิตร ตรีสิทธิเชษฐ์ เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชาย คุลีเมฆิน

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสำรวย ทิชาชล

กรรมการบริหาร

3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์

กรรมการบริหาร

4. นางนิศาพร ศิริจันทนันท์

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิระ มาวิจักขณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาว อรุณจิตร ตรีสิทธิเชษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านดังนี้

1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์

กรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายสำรวย ทิชาชล

กรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชาย คุลีเมฆิน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

2. นายสำรวย ทิชาชล

กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

3. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

โดยมีนางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร