Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการร้องเรียน บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ GC ในเรื่อง บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจการต่อต้านคอร์รัปชั่น/ทุจริต และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

แบบฟอร์มติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายังบริษัทได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า บริษัทหรือพนักงานของบริษัทมีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

กรณีได้ประสบรู้เห็นเป็นพยาน หรือได้ทราบถึงการเลือกปฏิบัติ และละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน สามารถรายงานสิ่งที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายต่อบุคคลดังต่อไปนี้

– ทางจดหมาย:
จดหมายส่งถึงผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานรับข้อร้องเรียน (สำนักกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท ซึ่งรับผิดชอบในส่วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) หรือกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

– จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึงหน่วยงานรับข้อร้องเรียน (สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/เลขานุการบริษัทซึ่งรับผิดชอบในส่วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) อีเมล์: compliance@gc.co.th

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

– เมื่อได้รับข้อร้องเรียน รายงานการกระทำที่ต้องห้าม บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันการรักษาความลับที่สมบูรณ์แบบได้ เนื่องจากกระบวนการสอบสวนอาจกำหนดให้บริษัทต้องติดต่อบุคคลผู้อาจมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ต้องห้ามนั้น ตลอดจนพยานผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าว ในกรณีที่สรุปว่า การละเมิดนโยบายนี้ได้เกิดขึ้น พนักงานผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยจนถึงขั้นสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการสืบหาข้อเท็จจริงด้านล่างนี้

– หน่วยงานรับข้อร้องเรียน (สำนักกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท) เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน “ผู้ประสานงาน”

– ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและสืบหาข้อเท็จจริง

 • รวบรวมข้อเท็จจริง

  ผู้รับข้อร้องเรียนจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา และส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่ผู้ประสานงาน ภายใน 3 วันทำการนับแต่ที่ได้รับข้อร้องเรียน

 • ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล

  ผู้ประสานงานพิจารณาข้อมูล เพื่อประเมินเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา

 • คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสืบหาข้อเท็จจริง

  ผู้ประสานงานพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนเป็นคราวๆ ไป อาทิเช่น
  – กรณีพนักงานกระทำฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท ควรมีหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมเป็นกรรมการสอบสวน
  – กรณีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้ถูกร้องเรียน ขอให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่เหมาะสม
  – กรณีกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ถูกร้องเรียน ขอให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่เหมาะสม

  ทั้งนี้ กรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

  คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาสืบหาข้อเท็จจริง และสรุปผลการพิจารณาแนวทางการแก้ไข มาตรการดำเนินการเพื่อชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย และอนุมัติบทลงโทษ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วันทำการ นับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

  ยกเว้น กรณีตัดสินผลสรุปและบทลงโทษของ 1) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ขอให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ 2) กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ

 • รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

  ผู้รับข้อร้องเรียน มีหน้าที่รายงานผลสรุปให้พนักงานผู้ร้องเรียนทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ทราบผลสรุปจาก ผู้ประสานงานหรือคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี