Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. นายสมชาย คุลีเมฆิน*
44,499,800
22.25
2. นายสำรวย ทิชาชล**
27,125,000
13.56
3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
26,125,000
13.06
4. นางนิศาพร ศิริจันทนันท์
25,780,430
12.89
5. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
7,450,700
3.73
6. นางสาวพิชามญชุ์ ศิริจันทนันท์
3,225,000
1.61
7. นายชาญชัย รักษ์ธนานนท์
2,020,000
1.01
8. นายปรเมษฐ พิมานวรกุล
1,879,400
0.94
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1,838,551
0.92
10. นางสาวนวพร จริยเศรษฐพงศ์
1,582,600
0.79
11. อื่นๆ
58,473,519
29.24
รวม
200,000,000
100.00
หมายเหตุ: รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คือ
* นางบุญศรี คุลีเมฆิน คู่สมรส ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น
** นางปภัสวีร์ ทิชาชล คู่สมรส ถือหุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น