Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ระยะเวลาสิ้นสุด
ผลการดำเนินงาน

ปันผล
(บาท/หุ้น)

วันที่จ่ายปันผล

วันที่ขึ้น
X-Date

ราคาหุ้น
ก่อน X-Date

ราคาหุ้น
วัน X-Date

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
(คำนวณจากวันก่อน X-Date)

30-Dec-23

0.16

30-Apr-24

11-Apr-24

5.40

5.25

2.96%

30-Jun-23

0.20

8-Sep-23

23-Aug-23

5.65

5.50

3.54%

30-Dec-22

0.15

28-Apr-23

17-Apr-23

5.30

5.20

2.83%

30-Jun-22

0.20

9-Sep-22

25-Aug-22

5.95

5.95

3.36%

30-Dec-21

0.175

29-Apr-22

12-Apr-22

6.80

6.20

2.57%

30-Jun-21

0.40

10-Sep-21

26-Aug-21

11.90

11.30

3.36%

30-Dec-20

0.40

30-Apr-21

16-Apr-21

7.75

7.15

5.16%

30-Jun-20

0.18

28-Aug-20

13-Aug-20

5.55

5.25

3.24%

30-Dec-19

0.28

30-Apr-20

16-Apr-20

5.25

4.86

5.33%

30-Jun-19

0.22

9-Sep-19

22-Aug-19

5.50

5.25

4.00%

31-Dec-18

0.22

30-Apr-19

17-Apr-19

5.40

5.10

4.07%

30-Jun-18

0.18

07-Sep-18

20-Aug-18

5.30

5.05

3.40%

31-Dec-17

0.22

30-Apr-18

12-Apr-18

5.45

5.15

4.04%

30-Jun-17

0.18

08-Sep-17

23-Aug-17

5.25

5.10

3.43%

31-Dec-16

0.20

17-May-17

27-Apr-17

5.60

5.40

3.57%

30-Jun-16

0.22

09-Sep-16

24-Aug-16

5.15

4.88

4.27%

31-Dec-15

0.20

29-Apr-16

18-Apr-16

4.44

4.20

4.50%

30-Jun-15

0.15

04-Sep-15

19-Aug-15

4.04

3.84

3.71%

31-Dec-14

0.08

30-Apr-15

10-Apr-15

4.42

4.30

1.81%

30-Jun-14

0.15

04-Sep-14

18-Aug-14

4.40

4.28

3.41%

31-Dec-13

0.14

30-Apr-14

11-Apr-14

4.46

4.32

3.14%

30-Jun-13

0.18

05-Sep-13

20-Aug-13

4.84

4.60

3.72%

31-Dec-12

0.19

30-Apr-13

12-Apr-13

5.00

4.84

3.80%

30-Jun-12

0.17

06-Sep-12

21-Aug-12

4.96

4.76

3.43%

31-Dec-11

0.16

30-Apr-12

12-Apr-12

4.96

4.86

3.23%

30-Jun-11

0.24

09-Sep-11

25-Aug-11

5.90

5.55

4.07%

31-Dec-10

0.26

29-Apr-11

18-Apr-11

5.80

5.50

4.48%

30-Jun-10

0.24

10-Sep-10

26-Aug-10

5.50

5.20

4.36%

31-Dec-09

0.26

30-Apr-10

16-Apr-10

4.72

4.22

5.51%

30-Jun-09

0.14

11-Sep-09

27-Aug-09

3.28

3.28

4.27%

31-Dec-08

0.12

30-Apr-09

16-Apr-09

2.40

2.40

5.00%

30-Jun-08

0.20

12-Sep-08

26-Aug-08

4.84

4.60

4.13%

31-Dec-07

0.26

30-Apr-08

17-Mar-08

4.06

3.90

6.40%

30-Jun-07

0.14

7-Sep-07

21-Aug-07

3.46

3.32

4.05%

31-Dec-06

0.15

27-Apr-07

9-Mar-07

2.92

2.78

5.14%

30-Jun-06

0.10

8-Sep-06

22-Aug-06

2.64

2.54

3.79%

31-Dec-05

0.14

28-Apr-06

10-Mar-06

2.64

2.48

5.69%

Remark : *PAR @Baht 0.50/share since 2022 onwards.