Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

ถาม-ตอบ (FAQ)

GC มีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร?

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

GC จ่ายปันผลระหว่างกาลหรือไม่?

GC จ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง คือ เงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลช่วงปลายปี

หากต้องการขอรายงานประจำปี, งบการเงิน หรือ Presentation จะสามารถหาได้จากที่ไหน?

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้ที่ www.gc.co.th ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นของ GC จะได้รับการเครดิตภาษีเงินปันผล เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ อย่างไร

ในปี 2556 บริษัทเริ่มมีการจ่ายปันผลในอัตราภาษีร้อยละ 20 ซึ่งเงินปันผลในส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ ในอัตรา 20/(100-20) หรือ 20/80 ของจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายปันผลในปีนั้นๆ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นจะสามารถเริ่มเครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 20 ตั้งแต่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2556
ทั้งนี้การขอเครดิตภาษีเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับฐานการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาของผู้ถือหุ้นด้วย