Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (GC) กับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ชัดเจนในการเป็น “ตัวแทนจำหน่ายที่ตอบโจทย์ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม” และได้วางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถเติบโตไปตามทิศทางและแผนที่วางไว้ได้สำเร็จ

ในปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งของบริษัทฯ ที่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนทำงานอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เศรษฐกิจในประเทศซบเซาอย่างมากจากการปิดประเทศ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนลดลง ภาคธุรกิจต่างได้รับผลกระทบ ส่งผลให้บางธุรกิจต้องปิดกิจการไป แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาผลประกอบการให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรายได้รวม 3,613ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 และมีกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 นอกจากนั้นบริษัทได้ลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้า และปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนงานต่างๆ รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่านอกจากความสำเร็จในทางธุรกิจแล้ว ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4รวมถึงได้รับการต่ออายุสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against corruption : CAC) ผลประเมินและการรับรองดังกล่าว ยืนยันความเชื่อมั่นของท่านผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำกับดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคง และสามารถต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้

ในนามของคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนเป็นผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในปี 2563 นี้