Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

          ในปี 2565 บริษัทฯ ก้าวสู่ปี 29 ด้วยความมั่นคง สร้างความเติบโต ควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้านธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ถึงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2565 ส่งผลถึงราคาพลังงาน สาเหตุหลักของปัญหาเงินเฟ้อ และการขาดแคลนพลังงาน กระทบต่อราคา และปริมาณวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก ส่งผลกระทบถึงราคาสินค้าปลายทาง สะท้อนกลับมายังความต้องการใช้ของผู้บริโภค ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่อนคลายในครึ่งปีหลังของปี 2565 บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกฝ่ายที่พร้อมรับมือกับความผันผวนทางธุรกิจในการเดินหน้าตามแผนงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ทำให้ผลประกอบการในปีนี้อยู่ในระดับที่ดี โดยบริษัทมีรายได้รวม 5,532 ล้านบาท กำไรสุทธิ 163 ล้านบาท

        ในด้านธุรกิจ บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตชั้นนำ ซึ่งมีการพัฒนาสินค้า คิดค้นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ทั้งในมิติของเพิ่มคุณสมบัติ ลดต้นทุนการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าของบริษัท ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เพิ่มมูลค่า และประสิทธิภาพการผลิตให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เติบโตไปได้ด้วยกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ Tagline “Global Connections Advancing together for a sustainable future”

        บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำธุรกิจที่สมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ส่งผลให้ บริษัทฯได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ด้านตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติกและวัตถุดิบอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สะท้อนถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ถูกต้องและโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมนวัตกรรม ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนา อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคง ของธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

        ในนามของคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่าน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ให้ความเชื่อมั่นสนับสนุนตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอดจนประสบความสำเร็จในปี 2565 นี้