Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

       ปี 2566 เป็นปีที่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติหลังจากวิกฤต Covid-19 ด้วยรูปแบบอยู่ไปด้วยกัน แต่ยังรับรู้ถึงความกดดันทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่ รัสเซีย – ยูเครน อิสราเอล – กลุ่มฮามาส รวมถึงสถานการณ์การขนส่งสินค้าในทะเลแดง และภูมิภาคทะเลจีนใต้ ซึ่งส่งผลต่อราคาพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และภาพรวมการส่งออกที่ลดต่ำลง อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจชะลอตัวลง บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกฝ่ายได้พยายามดำเนินงานตามแผนงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปรากฏผลประกอบการอยู่ในระดับที่ดี โดยบริษัทมีรายได้รวม 5,111 ล้านบาท กำไรสุทธิ 186 ล้านบาท และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

     ในด้านธุรกิจ บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตชั้นนำให้กับ Celanese Pte Ltd. ในสินค้ากลุ่ม Polyamide, High Performance Polyamide, PBT, TPC-ET, PET และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ Nippon Talc, Silike, Nouryon ตลอดจนยังคงวิจัยพัฒนาสินค้าภายใต้ Brand GIC ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท

      บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำธุรกิจที่ยั่งยืน พิจารณาผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ส่งผลให้ บริษัทฯได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ถูกต้อง และโปร่งใสบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมนวัตกรรม ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนา อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคง ของธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

      ในนามของคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ให้ความเชื่อมั่น ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอด จนประสบความสำเร็จในปี 2566 ที่ผ่านมา