Product-baner
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท
วิสัยทัศน์ : “สร้างพลังให้อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยการสรรหาวัตถุดิบตอบสนองความต้องการอย่างไร้ขอบเขต”
วัฒนธรรมองค์กร
 1. ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. คิดในเชิงรุก
 3. ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
 4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสุขกับการทำงาน
ค่านิยมองค์กร
 1. จริยธรรม / คุณธรรม
 2. ยืนหยัดในความเป็นมืออาชีพ
 3. พันธมิตร
 4. มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า
 5. สร้างธุรกิจยั่งยืน
พันธกิจของบริษัท

มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ทำผิดกฎหมาย และมีจรรยาบรรณ

 • มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไปตามมาตรฐานจริยธรรม และปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย
 • มุ่งสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านของผลกำไรและรายได้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสีย
 • มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางการตลาด และรักษาความสามารถในการแข่งขัน
 • มีสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการด้านวัตถุดิบด้วยนวัตกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากความสามารถเข้าถึงผู้ผลิตคุณภาพระดับสากล
 • บริหารจัดสรรทรัพยากรเงินทุน และบริหารสินเชื่อทางการค้า ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน
 • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม