Product-baner
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท
วิสัยทัศน์ : ตัวแทนจำหน่ายที่ตอบโจทย์ดีที่สุดต่อความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมองค์กร
 1. ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. คิดในเชิงรุก
 3. ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
 4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสุขกับการทำงาน
ค่านิยมองค์กร
 1. จริยธรรม
 2. คุณธรรม
 3. มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ
 4. พันธมิตร
 5. มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า
พันธกิจของบริษัท

มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ทำผิดกฎหมาย และมีจรรยาบรรณ

 • มุ่งสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านของผลกำไรและรายได้
 • มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางการตลาด และรักษาความสามารถในการแข่งขัน
 • เป็นผู้นำทางการตลาด มีสินค้าครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตคุณภาพระดับสากล การตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า
 • ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญในการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 • การเป็นสื่อกลางในการสรรหาผู้ผลิตที่ดีที่สุด โดยส่งมอบเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ลูกค้า
 • พัฒนา นวัตกรรมจากภายใน เพื่อสร้างรายได้ หรือลดค่าใช้จ่าย หรือยังประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม.