Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

นายสมชาย คุลีเมฆิน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืนองค์กร

นาย สำรวย ทิชาชล

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืนองค์กร

นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืนองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชาย คุลีเมฆิน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

2. นายสำรวย ทิชาชล

กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

3. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

โดยมีนางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร มีดังนี้้
 1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
 3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
 4. เชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุมหรือขอ ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
 5. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำ หรือดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนตามความจำเป็น
 6. แต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนตามความเหมาะสม มีอำนาจในการสั่งการ และควบคุมปฏิบัติงานคณะทำงานดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 7. กำกับดูแลให้การบริหารความยั่งยืนประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญด้านการบริหาร และดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน (Sustainability Awareness) เพื่อเป็นปัจจัยหลัก ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 8. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 9. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
 10. สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Working Group) หรือหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานและโครงการด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เป็นที่เข้าใจและเกิดความตระหนักกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ส่งผลให้มีการปฏิบัติตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจในบริษัท
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
 12. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 13. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (Risk Management & Sustainability Report) ก่อน เปิดเผยต่อสาธารณะ
 14. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและเป็นปัจจุบัน
 15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

    การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม