Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ : ตัวแทนจำหน่ายที่ตอบโจทย์ดีที่สุดต่อความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมองค์กร
 1. ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. คิดในเชิงรุก
 3. ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
 4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสุขกับการทำงาน
ค่านิยมองค์กร
 1. จริยธรรม
 2. คุณธรรม
 3. มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ
 4. พันธมิตร
 5. มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า
พันธกิจของบริษัท
 • มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไปตามมาตรฐานจริยธรรม และปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย
 • มุ่งสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านของผลกำไรและรายได้
 • มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางการตลาด และรักษาความสามารถในการแข่งขัน
 • มีสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการด้านวัตถุดิบด้วยนวัตกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  จากความสามารถเข้าถึงผู้ผลิตคุณภาพระดับสากล
 • บริหารจัดสรรทรัพยากรเงินทุน และบริหารสินเชื่อทางการค้า ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน
 • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ