Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้