Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้