Product-baner
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา

Seminar

บีโปรแอคทีฟ : พลังสู่ความมีประสิทธิผล

2561-06-29

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานระดับเจ้า หน้าที่ได้มีกรอบความคิดใหม่ ฝึกการมีสติเพื่อเพิ่มการรับรู้ก่อนการตัดสินใจ และการเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนเอง ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ที่จะนำมาซึ่งแรงจูงใจ และพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จของโครงการ สามารถนำมาปรับใช้ได้กับชีวิตปัจจุบันได้ดี