Product-baner
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา

CSR

โครงการ GC รักษ์สิ่งแวดล้อม-ปลูกเมล่อน

2561-06-29

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรม ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยช่วงต้นปี 2560 บริษัททำฟาร์มเมล่อนในโรงเรือนระบบปิดปลอดสารพิษ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุนคนรักสิ่งแวดล้อม รักต้นไม้ และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงพนักงานจะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อ อาจเกิดเป็นกิจกรรมภายในครอบครังอย่างหนึ่งได้ อีกทั้งยังสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้า เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งหมดเกิดขึ้นได้ เพราะบริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ได้ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลข และค่าพลังงานหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงเพียงเล็กน้อย แต่เป็นโครงการที่ช่วยปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัว และสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป