Text Size

CSR

โครงการ "ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ"
2558-05-25

มูลนิธิคนพิการไทย  เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ  รวมทั้งกิจกรรมการผลิตรถเข็น
รถโยกคนพิการ  ในนาม "โรงงานไทยวีล"  และการจัดทำแขน-ขาเทียมคนพิการอีกด้วย มูลนิธิคนพิการไทยเป็นองค์การหรือสาธารณกุศลลำดับที่ 551
ของประกาศกระทรวงการคลัง   ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ บริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ  บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อคนพิการและสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีได้  จึงร่วมกันกับพนักงานมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนพิการไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557