Text Size

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการประจำปี

รายการ
  1. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
  2. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
  3. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
  4. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
  5. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
  6. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
  7. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
  8. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
  9. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
  10. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551