Text Size

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชื่อที่ว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำ และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วย ความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นและสังคมโดยรวม

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง   ทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร กำหนดให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ คู่มือพนักงาน ทิศทางการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนพิจารณาอนุมัติ โดยได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการให้สัมฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2549 ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน     ปี 2549 ซึ่งอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  • ผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016 - CGR) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีมาก”

 

  • ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (Annual General Meeting - AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทยังคงได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2553 ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลในงาน Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา