Text Size

สารจากประธานกรรมการ


เรียนท่านผู้ถือหุ้น ในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไม่อาจขยายตัวได้ดีเหมือนเมื่อหลายปีก่อน ปัจจัยภายในประเทศได้มาตรการลงทุนภาครัฐ และราคาพืชผลทางการเกษตรบางตัวขยับตัวดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ

ผลการดำเนินงานของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมานับได้ว่า เติบโตสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวดังกล่าว บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 17% เป็นผลจากการบริหารจัดการ และควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการบริหาร และกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในระดับ 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องกันมา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2559 นอกจากนี้ในปีนี้บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต

บริษัท นอกจากเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่ดีที่สุดแล้ว ยังมองหาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตระดับสากล โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการวิจัยพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าอีกด้วย ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทร่วมมือกับบริษัทเทคโนกรีน จำกัด ในการให้บริการและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบน้ำมัน และคราบสกปรกในภาคอุตสาหกรรมภายใต้แบนด์ Micro Nice ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ผลิต สถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ จากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้ ขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพร้อมจะทุ่มเท และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป