Text Size

คณะกรรมการบริษัท

นาย วิระ มาวิจักขณ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นาย ธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นาย สุชาติ ศุภพยัคฆ์
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นาย สมชาย คุลีเมฆิน
รองประธานกรรมการ
และกรรมการ
นาย สำรวย ทิชาชล
กรรมการ
นาย เอกชัย ศิริจันทนันท์
กรรมการ
นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

 • 1.นายวิระ มาวิจักขณ์
  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 • 2. นายสมชาย คุลีเมฆิน
  รองประธานกรรมการ
 • 3. นายสำรวย ทิชาชล
  กรรมการ
 • 4. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
  กรรมการ
 • 5. นายเอกชัย ศิริจันทนันท์
  กรรมการ
 • 6. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • 7. นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • 8. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสมชาย คุลีเมฆิน นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ นายสำรวย ทิชาชล นายเอกชัย ศิริจันทนันท์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน การบริหารการเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ กำกับและควบคุมให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส รวมทั้งมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
 2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
 3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
 4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
 5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ