Text Size

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
นาย สมชาย คุลีเมฆิน
ประธานกรรมการบริหาร
นาย เอกชัย ศิริจันทนันท์
กรรมการบริหาร
นาย สำรวย ทิชาชล
กรรมการบริหาร
นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
 • 1. นายสมชาย คุลีเมฆิน
  ประธานกรรมการบริหาร
 • 2. นายสำรวย ทิชาชล
  กรรมการบริหาร
 • 3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
  กรรมการบริหาร
 • 4. นายเอกชัย ศิริจันทนันท์
  กรรมการบริหาร
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
 1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
 4. พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการประมูลงานหรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท
 5. จ้างและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 6. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
 7. ลงนามในเอกสารเบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทตามเงื่อนไขและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณามอบหมายเป็นคราวๆ ไป
 8. ให้มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงินในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
 9. เข้าทำสัญญาใดๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท
 10. การลงทุนหรือการลงทุนในทรัพย์สินฝ่ายทุน (ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท) หรือตามรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
 11. การจัดหาแหล่งเงินทุน (Financing) สำหรับการลงทุน หรือการลงทุนในทรัพย์สินฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว หรือการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระหนี้ (Refinancing) สำหรับภาระหนี้ที่มีอยู่แล้วภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม
 12. อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน (Bonus) ตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
 13. อนุมัติการปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงาน ตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องภายใต้ขอบเขตอำนาจของตนตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ บริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้น และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว